Енергийна Ефективност /ЕЕ/

„Елит-КНС” ЕООД , със своите висококвалифицирани проектанти, експерти и консултанти, извършва цялостната гама от специализирани дейности, свързани с енергийната ефективност на сградите, в съответствие с националното законодателство и всички необходими нормативни изисквания в тази област.

Във връзка с новите наредби (Наредба № 5 ,Наредба № РД-16-1057 ,Наредба № РД-16-1058) всички сгради със застроена площ над 1000 кв.м. са задължени да имат енергиен сертификат. Обследването и сертифицирането на сградите се извършва от лица, които имат необходимите технически средства, познания и квалификация и са регистрирани в Агенцията по енергийна ефективност.
Фирма „Елит-КНС” ЕООД е регистрирана в Агенцията по енергийна ефективност и притежава удостоверение за обследване на сгради за енергийна ефективност , издаване на енергиен сертификат (енергиен паспорт).

Изготвяне на технически и работни проекти по част „Енергийна Ефективност”

Изготвяне на технически и работни проекти, като задължителна самостоятелна част към всеки инвестиционен проект за сграда, съответстващи на изискванията за издаване на „Енергиен паспорт“ на сградите.

Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по част „Енергийна Ефективност”

Оценката за съответствие на инвестиционен проект се извършва съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ от 14.11.2008 г след провеждане на обследване за енергийна ефективност на етап технически или работен проект и служи за издаване на разрешение за строеж.

Изготвяне на енергийни паспорти на сгради

Изготвяне на енергийни паспорти след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, като част от техническия паспорт на сградата, на база на който се издава разрешение за ползване на обекта.

Сертифициране на сгради по Енергийна ЕфективностСертифициране на сгради по Енергийна Ефективност

Изчисляване на границите на класовете на енергопотребление в сградата и отразяване на енергийните характеристики на сградата в сертификат, с цел удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление .Сертификат за енергийните характеристики за съществуващи сгради по реда на Наредба № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради .

Обследване на сгради по Енергийна Ефективност

Обследването за енергийна ефективност на сгради ,вкл.:

Проектите включват всички задължителни части:

Извършване на задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли в експлоатация веднъж на всеки:

Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради

Проверка и задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в експлоатация в сгради,вкл:

Приблизително ориентировъчни цени

Вид дейност по Енергийна ЕфективностПриблизителна цена (лв./м2)
1Изготвяне на технически и работни проекти по част  „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”0.80
2Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по част „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”0.30
3Изготвяне на енергийни паспорти0.40
4Обследване и сертифициране на сгради по част „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”1.40
5Проверка за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на водогрейни котли в сградислед запознаване със заданието за конкретната отоплителна инсталация
6Проверка за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на климатични инсталации в сградислед запознаване със заданието за конкретната отоплителна инсталация

Цените са ориентировъчни за обекти с РЗП над 2500 м2